Privacyverklaring

Connect Generations respecteert de privacy van de bezoekers van de website en de ingeschreven personen. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze ingeschreven personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De Huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt en/of ingeschreven staat in ons bestand, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt
Connect Generations, gevestigd aan Hornpad 3, 1619 BP te Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website, alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is u eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en u gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf oploopt dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Contactgegevens:
Connect Generations
Hornpad 3
1619 BP te Andijk

info@connectgenerations.nl
0630240199

Persoonsgegevens die wij verwerken

Connect Generations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens worden verstaan:: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke , fysiologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden uitsluitend gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relatie met u en indien aan de orde en met de gene die u huisvesting (aan)biedt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Connect Generations verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Connect Generations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het zoeken naar de juiste match, gebruiken wij uw persoonsgegevens

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U voor te kunnen stellen aan een organisatie/persoon uitsluitend, na uw mondeling of schriftelijk toestemming.

– Voor de facturatie zullen wij uw persoonsgegeven gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Connect Generations neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Connect Generations) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Connect Generations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn :zolang als de persoon woonachtig is bij een door Connect Generations aangeboden locatie

Personalia                                  > Bewaartermijn : Na twee jaar wordt u automatisch uit ons bestand verwijderd en de gegevens vernietigd, als u niet bent geplaatst..

Adres                                          > Bewaartermijn: Na twee jaar wordt u automatisch uit ons bestand verwijderd en de gegevens vernietigd, als u niet bent geplaatst..

Foto’s                                         > Bewaartermijn : Na twee jaar wordt u automatisch uit ons bestand verwijderd en uw gegevens vernietigd, als u niet bent geplaatst.

We hebben de verplichting op ons genomen om de gegevens goed te beveiligen. De wet legt ons deze verplichting op. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Op uw verzoek, kunnen wij u ook binnen deze termijn uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Connect Generations verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt van andere bedrijven.

Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Connect Generations gebruikt geen cookies waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De website gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en om het verkeer van de website te volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@connectgenerations.nl

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connect Generations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden met twee maanden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Gitta Klopper  info@connectgenerations.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Connect Generations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connect Generations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@connectgenerations.nl

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u zich richten tot: info@connectgenerations.nl

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Gitta Klopper - Connect Generations

Gitta Klopper

06-30 24 01 99

info@connectgenerations.nl

Contactpersoon organisaties